Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer solutions: Zmiany w przepisach BHP – konieczność aktualizacji dokumentacji pracodawcy

Advicero Nexia | Employer solutions: Zmiany w przepisach BHP – konieczność aktualizacji dokumentacji pracodawcy

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronach  Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25 maja 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: Projekt).

Przedmiotowe modyfikacje uzasadniane są zmianami technologicznymi, które zaszły od czasu wejścia w życie zmienianego aktu prawnego (tj. od 1998 r.).

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Stąd niezbędne stało się uregulowanie kwestii dotyczącej pracy w przypadku stosowania systemów/ sprzętów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Projekt definiuje stanowisko pracy jako przestrzeń, w której wykonywane są obowiązki zawodowe, z wyposażeniem podstawowym (monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika), krzesłem i stołem oraz opcjonalnymi sprzętami dodatkowymi (stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem).

Ponadto w Projekcie zaproponowano następujące zmiany:

  • nadanie nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia określającemu minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe,
  • ograniczenie wymagań dot. regulacji ustawienia monitora, bez wskazywania zakresu oraz konieczności obracania wokół własnej osi,
  • usunięto wymóg pokrycia ekranu monitora warstwą antyodbiciową,
  • usunięto wymóg korzystania z oddzielnej podstawy monitora, w zamian wprowadzając wymóg, by ustawienie monitora nie wymuszało niewygodnych ruchów głowy i szyi,
  • ograniczono wymagania dot. konstrukcji klawiatury, w szczególności jej wysokości i kąta pochylenia, uznając za wystarczające umożliwienie użytkownikowi przyjęcia pozycji nie powodującej zmęczenia mięśni kończyn górnych,
  • usunięto szczegółowe wymagania dotyczące wysokości stołu i kąta nachylenia oraz powierzchni podnóżka.

Jeżeli mają Państwo uregulowane ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, to jednak wejście w życie nowelizacji (Projektu) skutkować będzie koniecznością dopasowania jej do nowych wytycznych. Oznacza to, że warto stworzyć nowy regulamin wewnętrzny w firmie uwzględniający te kwestie.

Projekt Rozporządzenia zawiera przepis przejściowy, który nakłada na pracodawców obowiązek dostosowania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w załączniku do tego rozporządzenia.

Chociaż jest to projekt rozporządzenia i na dzień dzisiejszy nie znamy jego finalnego kształtu – z dużym prawdopodobieństwem wejdzie on w życie – obecnie obowiązujące przepisy nie odpowiadają dzisiejszym realiom związanym z postępem technologicznym. Rozporządzenie (we wskazanej lub zmienionej formie) ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zaoferować Państwu nasze kompleksowe usługi w zakresie sporządzenia wewnętrznego regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe czy też informacji/ wzorów oświadczeń dla pracowników w zakresie BHP/ weryfikacji ich przestrzegania, gdy nowe przepisy wejdą w życie – warto jednak już teraz przygotować się na wdrażanie przedmiotowych regulacji.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia treści takiego regulaminu i towarzyszących mu dokumentów.

Podobne wpisy